Vertrouwelijkheid

Hoe ga ik als professional om met ouders of andere naasten?

Jongeren willen vaak niet dat hun ouders op de hoogte zijn van hun zelfbeschadigend gedrag. Ze schamen zich of willen hun ouders absoluut geen pijn doen. De jongeren realiseren zich soms niet dat hun ouders het moeilijk vinden om niet in vertrouwen genomen te worden. Ze staan buitenspel terwijl ze doorgaans graag hun kind willen helpen.

Belangrijk is dat je de jongere motiveert om met de ouders te spreken over de problemen. Bij jongeren onder de 16 jaar betrek je de ouders, als dit de veiligheid niet in het geding brengt. Volg daarbij het tempo van de jongere. Vraag de jongere hoe je het gesprek met de ouders samen aangaat, ook als de jongere ouder is dan 16 jaar. De regie blijft bij de jongere en als professionele neem je je professionele ruimte in en schat je de thuissituatie in.

Discretieplicht en beroepsgeheim

Voor docenten, intern begeleiders, zorgco√∂rdinatoren en schoolmaatschappelijk werk geldt natuurlijk wel de discretieplicht ofwel ‘de verplichting om bij het uitoefenen van een functie of ambt geen gegevens vrij te geven aan anderen dan diegenen die gerechtigd zijn er kennis van te nemen’.

Voor artsen, verpleegkundigen, psychologen/psychotherapeuten geldt het beroepsgeheim dat is vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). 

Informatie-uitwisseling tussen hulpverlening en onderwijs

Artsen, psychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen hebben beroepsgeheim en kunnen hierdoor, tenzij er sprake is van een noodtoestand, in principe geen vertrouwelijke informatie over de jongere delen met onderwijspersoneel. De ouders en/of de jongere zelf kunnen hiervoor wel toestemming geven.

Voor de uitwisseling van gegevens is toestemming nodig van:

  • de ouders, als de jeugdige jonger is dan 12 jaar;
  • de ouders en de jongere, als het kind tussen 12 en 16 jaar is;
  • de jongere als deze ouder is dan 16 jaar.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Deze meldcode geldt wanneer de professional het vermoeden heeft dat de zelfbeschadiging van de jongere samenhangt met huiselijk geweld of kindermishandeling: de zelfbeschadiging zou daarvan zomaar een symptoom kunnen zijn.

In dat geval is de professional gehouden aan code en spreekt hij dit vermoeden uit bij Veilig Thuis cq. Jeugdbescherming.

Zie voor meer informatie https://www.vooreenveiligthuis.nl/

en het afwegingskader in de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2017/07/28/afwegingskader-in-de-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling

Sameninmijnschoenen.nl