Samenwerking

Samenwerken op school

Elke school heeft een ondersteuningsstructuur of route. Daarin staat beschreven wie, wanneer ingeschakeld kan worden door school. In de ondersteuningsroute staat ook beschreven welke (externe) hulpverleners of zorgverleners de school kan benaderen als er signalen zijn die verder gaan dan school op kan pakken. Hulpverleners waar je aan kunt denken zijn: (school)maatschappelijk werkers, een jeugd-, sociaal(wijk), of buurtteamlid, jeugdgezondheidszorg, politie, een leerplichtambtenaar en/of een medewerker van het Regionale Meld- en Coördinatiepunt.

Aanbevolen wordt om een ggz-professional aan het team toe te voegen. Deze kan de drempel naar de hulpverlening verlagen. Deze professional kan bijvoorbeeld periodiek een inloop spreekuur houden op school en de hulpverlening kan op deze wijze meer genormaliseerd worden.

Kennis van de sociale kaart

De zorgcoördinator, de mentor, de interne begeleider op school, de jeugdgezondheidszorgprofessional, de schoolmaatschappelijk werker en de schoolpsycholoog dienen te weten welke hulpverlenende instanties of individuele professionals in de regio deskundig zijn in het begeleiden van jongeren met zelfbeschadigend gedrag.

Alle partijen kunnen het initiatief nemen voor een nadere kennismaking. Wanneer de professionals elkaar daadwerkelijk kennen is de overdracht makkelijker en kan de verwijzende professional al iets over de volgende zorgverlener vertellen.

Warme overdracht

Voor een jongere kan de stap naar een nieuwe zorgverlener groot zijn. Aanbevolen wordt om als verwijzende professional te zorgen voor een warme overdracht. Dit betekent dat geadviseerd wordt de eerste keer samen met de jongere naar de nieuwe zorgverlener te gaan en een driegesprek te voeren. Tijdens dit gesprek kun je afspraken maken over elkaar wederzijds op de hoogte houden van de voortgang en afsluiting en eventuele nazorg/terugverwijzing. Dit alles gebeurt in samenspraak met de jongere en de ouders als deze betrokken zijn.

Informeer de jongere over het belang van samenwerking

Je hoort de jongere eerst om toestemming te vragen voordat je informatie met anderen deelt. Leg uit dat samenwerking gebruikelijk is en dat het de kwaliteit van de hulpverlening verbetert. Vertel met wie samengewerkt wordt en waarom. Zie verder: vertrouwelijkheid [link].

Sameninmijnschoenen.nl